Disclaimer

De inhoud van deze site is door Lotte Gras met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Lotte Gras kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Copyright
 De website www.lottegras.com, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotte Gras.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Lotte Gras. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Lotte Gras is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
 De inhoud van deze site is door Lotte Gras met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Lotte Gras kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Lotte Gras gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Lotte Gras aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Lotte Gras op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Lotte Gras te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Lotte Gras  niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Lotte Gras aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
 Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer
Lotte Gras behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.